1657468838320_trifon2-me.JPG

Pyhittäjä Trifon Pet­sa­mo­lai­sen py­hiin­vael­lus jär­jes­te­tään tänä vuonna 19.-21.8.2022.


Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää retken 18-22.8.2022 Ro­va­nie­mel­le, Se­vet­ti­jär­vel­le ja Nellimiin. Oulun ja Meri-Lapin alueelta lähtevät ma­joit­tu­vat en­sim­mäi­sen ja viimeisen yön Santa´s Hotel Ru­dol­fis­sa Ro­va­nie­mel­lä.


Alustavan ohjelman mukaan perjantai-iltana on Or­to­dok­si­sen ka­ma­ri­kuo­ron konsertti Ivalon ev.lut kirkossa, jonka jälkeen yövytään Inarin Wil­der­ness hotellin tun­tu­ri­mö­keis­sä. Lau­an­tai­na osal­lis­tum­me li­tur­gi­aan Pyhän Trifon Pet­sa­mo­lai­sen kirkossa Se­vet­ti­jär­vel­lä, jonka jälkeen vietetään päi­vä­juh­laa Se­vet­ti­jär­ven koululla. Matkan ko­ho­koh­tia on ve­den­py­hi­tys Norjan Nei­de­nis­sä, jonka jälkeen ajamme Ivaloon, jossa toi­mi­te­taan juhlan vigilia matkalla olevien suo­je­li­jan Pyhän Ni­ko­laok­sen kirkossa. Yövymme hotelli Kul­ta­hi­pus­sa. Aamulla jatkamme matkaa Nellimiin, jossa liturgia Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ja pyhän Trifon Pet­sa­mo­lai­sen kirkossa, jonka jälkeen ky­läyh­dis­tyk­sen tarjoama lounas. Rannassa on tarjolla ohjelmaa. Il­ta­päi­väl­lä toi­mi­tam­me molebenin pyhien Boriksen ja Glebin tsa­sou­nas­sa Ke­vä­jär­vel­lä, jonka jälkeen kotimatka alkaa. Tarkempi ohjelma selviää myöhemmin.


Matkan hinta on 360€ ja jos nousee Ro­va­nie­mel­tä ilman siellä tar­vit­ta­via ma­joi­tuk­sia, niin hinta on 300€


Matkalle voi il­moit­tau­tua seu­ra­kun­nan numeroon p.  044 5115 741,

tai 044 5115 742 sekä 044 5115 743,  säh­kö­pos­tit­se pohjoinen@ort.fi


Il­moit­tau­tues­sa kannattaa mainita tar­vit­see­ko ma­joi­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä. Lisäksi tulee ilmoittaa mah­dol­li­set ruoka-ai­neal­ler­giat. Inarin tun­tu­ri­mök­ki­ma­joi­tuk­seen sisältyy aamiainen, mutta mikäli haluaa Ro­va­nie­mel­lä tai Ivalossa aamiaisen, niin se on oma­kus­tan­tei­nen ja sen tarpeesta tulee kertoa myös il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.

Varaa paikkasi ajoissa. Il­moit­tau­tu­mi­set täytyy tehdä heinäkuun loppuun mennessä.

Kul­je­tuk­ses­ta vastaan Riitan bussi

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään iki­muis­toi­sia hetkiä kanssamme!

1649590394933_laz1-me.jpg

LA­SA­RUK­SEN LAUANTAI


La­sa­ruk­sen lau­an­tai­na muis­te­lem­me ta­pah­tu­maa, joka kuvataan Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa (Joh. 11:1-45) har­vi­nai­sen kos­ket­ta­vas­ti. La­sa­ruk­sen kuol­leis­ta he­rät­tä­mi­nen on osa Jumalan pe­las­tus­suun­ni­tel­maa. Sen on ta­pah­dut­ta­va juuri ennen Jeesuksen omaa kär­si­mys­tä ja kuolemaa, jotta hänen ope­tus­lap­sen­sa vah­vis­tui­si­vat uskossa ylös­nouse­muk­seen.


La­sa­ruk­sen he­rät­tä­mi­nen on niin ikään tun­nus­te­ko kaikille, jotka pian saavat vas­taa­not­taa hänet Je­rusa­le­miin. Jeesus voittaa kuoleman ensin ys­tä­väs­sään La­sa­ruk­ses­sa, las­keu­tuak­seen sitten itse kuoleman sy­vyyk­siin ja tu­ho­tak­seen omalla kuo­le­mal­laan kuoleman vallan.


La­sa­ruk­sen lau­an­tai­na Oulussa liitetään kirkkoon ka­te­ku­mee­ni­kurs­sin käyneitä uusia jäseniä, Torniossa puo­les­taan suurena lau­an­tai­na.


Lue lisää tästä tai katso strii­mat­tu ju­ma­lan­pal­ve­lusPAL­MUSUN­NUN­TAI


Elämme tyrannien maa­il­mas­sa. Väkivalta, sorto, sota ja sen kauheudet ovat osa jo­ka­päi­väis­tä elämää taas Eu­roo­pas­sa­kin. Ilma on sakeana su­rul­li­sis­ta uutisista, pro­pa­gan­das­ta ja valheista, pelosta ja epä­toi­vos­ta.


Niin oli myös 2000 vuotta sitten. Suuren ja mahtavan Rooman sortamat juu­ta­lai­set odottivat Messiasta joka va­paut­tai­si heidät keisarin mie­li­val­las­ta. Kun Jeesus lähetti ope­tus­lap­set noutamaan aasia Je­rusa­le­miin saa­pu­mis­ta varten, pro­feet­to­jen lupaukset alkoivat täyttyä.

Juhlan vi­gi­lias­sa luettavat parimiat yhä ju­lis­ta­vat että so­ta­vau­nut murs­ka­taan, ja kuningas jonka valta ulottuu merestä mereen, julistaa kansoille rauhaa. ”Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vi­hol­li­se­si. Herra, Israelin kuningas, on kes­kel­lä­si, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa.” (Sef 3:15)


Pal­mun­leh­viä in­nok­kaas­ti hei­lut­ta­neet, vaat­teen­sa Kris­tuk­sen eteen heit­tä­neet ja hoo­sian­naa äänensä käheiksi huutaneet kuitenkin pettyivät. Jeesus van­git­tiin, hä­päis­tiin ja sur­mat­tiin, roo­ma­lais­ten sorto vain syveni ja paheni. Lopulta koko Jerusalem temppeliä myöten hä­vi­tet­tiin. Oli vaikeaa uskoa Messiaan tosiaan tulleen.


Vaikeaa se voi olla meillekin, kun kuulemme an­ti­kris­til­lis­tä pro­pa­gan­daa ju­lis­tet­ta­van Kris­tuk­sen ja kirkon nimissä. Pal­musun­nun­tain evan­ke­liu­mi kuitenkin muis­tut­taa, että apos­to­lien joukkoon kuului Juudas Iskariot. Ei ole uutta, että joku apos­to­li­sen viran hoitaja valitsee mie­luum­min rahan ja vallan kuin lä­him­mäi­sen ja Kris­tuk­sen. Se onnistuu meiltäkin nopeasti, luon­nos­taan.


Mutta juuri tähän ahneuden, valheiden, te­ko­py­hyy­den, vä­ki­val­lan ja kuoleman varjon maailmaan saapuu tänäkin pal­musun­nun­tai­na Kristus. Hän on van­hurs­kas ja voittoisa, nöyrä ja lempeä, ja aasi on hänen ku­nin­kaal­li­nen ratsunsa.


Hän ei saavu tuhoamaan ihmisiä, vaan kuoleman. Ja hän kukistaa synnin vallan ja pimeyden voimat, jolloin fyy­si­ses­tä kuo­le­mas­ta tulee ovi Jumalan val­ta­kun­taan. Profeetta Sefanjan ih­meel­li­set sanat va­lais­koot pi­meyt­täm­me:Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voi­mal­li­nen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rak­kau­des­saan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän rie­muit­see sinusta.” (Sef 3:16,17)


Tänä murheen ja tuhon ja ah­dis­tuk­sen keväänä pal­musun­nun­tai edelleen säteilee Kris­tuk­sen valkeutta kaikille: ystäville ja vi­hol­li­sil­le, kel­vot­to­mil­le ja syn­ti­sil­le, pyhille ja paa­tu­neil­le, tur­mel­tu­neil­le ja toi­vot­to­mil­le.


Hoosianna, Daavidin Poika!

Pelasta, puolusta, armahda ja varjele meitä kaikkia, lähellä ja kaukana.


Pappi Tuukka Rantanen


1649440618443_palmusunnuntai-me.JPG

ILO­SA­NO­MAN JUHLA 25.3.


Herran Jeesuksen Kris­tuk­sen si­kiä­mi­sen juhlaa vietetään noin viisi päivää ke­vät­päi­vän­ta­sauk­sen jälkeen. Kristus käänsi historian kulun. Se mikä ennen vei alas kohti kuolemaa, on nyt nousua kohti ikui­suu­den loputonta kevättä. Siksi on sopivaa, että kun luonnossa pimeys antaa sijaa valolle, kirkko viettää Van­hurs­kau­den Auringon maailmaan las­keu­tu­mi­sen juhlaa.


Ju­ma­lan­syn­nyt­tä­jän ilmestys on kaikkien Herran juhlien juuri ja perustus. Kris­tuk­sen si­kiä­mi­nen on ihmeiden ihme, jonka seurausta ovat niin Kris­tuk­sen syn­ty­mä­juh­la kuin pää­siäi­nen­kin. 


Vanhan tradition mukaan Jumala loi maailman keväällä, ja jumalaksi halunnut Aadam ajettiin ulos pa­ra­tii­sis­ta ni­me­no­maan 25. maa­lis­kuu­ta. Näin ollen on sopivaa, että myös ih­mis­luon­non parantava ”toinen luominen” aloi­te­taan samana päivänä. Vanhan pe­ri­mä­tie­don mukaan myös kirkon en­sim­mäi­nen pää­siäi­nen eli Kris­tuk­sen ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen tapahtui 25. maa­lis­kuu­ta. Kyseessä on siis elämän voiton päivä.


Lue lisää sy­nak­sa­rio­nis­ta tai kuuntele strii­mat­tu ju­ma­lan­pal­ve­lus 25.3.2022

1648228771752_IMG_0616-me.jpg
1648044773106_L%C3%A4tt%C3%A4hattu-me.JPG

«Войне - нет оправдания»


Пастырское послание архиерейского собора Финляндской Православной церкви 26.2.2022.

Финляндская Православная церковь однозначно осуждает действия Российской Федерации в Украине. Войне – нет оправдания. народ Украины нуждается во всесторонней поддержке: как экономически путём сбора средств, так и духовно силой молитв. Через кризисную помощь организации-партнёра нашей церкви «Fi­lant­ro­pia ry» можно помочь украинцам. В нашей церкви ведётся подготовка к оказанию помощи и поддержке беженцев.


Мы обращаемся к епископам и духовенству Московского патриархата с призывом послужить делу мира.

В этот трудный момент наши мысли - с народом Украины, стремящимся от ужасов войны на территории сопредельных государств. Самые великие жертвы войны это невинные, в особенности ужасает судьба детей.


Также и нам здесь необходимо стремиться к миру и согласию. Мы надеемся, что в этой ситуации обвинения не падут на народ России, и что мы не будем возогревать вражду между проживающими в Финляндии прихожанами. Для нас каждый прихожанин любим и ценен равным образом, независимо от этнического происхождения.


Призываем всех помнить страждущих в молитвах, а духовенство - совершать молебны о мире. Вознесём молитвы вместе!


Многие обеспокоены возможным расширением поле боевых действий. Согласно руководству нашей страны, на данный момент в поле зрения не просматривается военной угрозы нашей стране. Разумеется, мы как Церковь возносим молитвы Триединому Богу, чтобы и в дальнейшем жить «жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1. Tим. 2:2).


«Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.» (Рим. 14:19)

Благословляя,


+ ЛЕВ, Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии

+ АРСЕНИЙ, Митрополит Куопио и Карелии

+ ИЛИЯ, Митрополит Оулу

+ СЕРГИЙ, Епископ Хамины


”Mitään oi­keu­tus­ta sotaan ei ole”

Suomen or­to­dok­si­sen kirkon piispojen pai­men­kir­je 26.2.2022.


Suomen or­to­dok­si­nen kirkko tuomitsee eh­dot­to­mas­ti Venäjän fe­de­raa­tion so­ta­toi­met Ukrai­nas­sa. Mitään oi­keu­tus­ta sotaan ei ole.


Ukrainan kansaa on tuettava kaikin keinoin: sekä ta­lou­del­li­ses­ti ke­räyk­sien kautta että hen­gel­li­ses­ti rukousten myötä. Kirkkomme järjestön Fi­lant­ro­pia ry:n krii­sia­vun kautta on mah­dol­li­suus auttaa ukrai­na­lai­sia. Kir­kos­sam­me val­mis­tau­du­taan myös mah­dol­lis­ten pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­seen ja tu­ke­mi­seen.


Vetoamme myös Moskovan pat­riar­kaa­tin piis­poi­hin ja pappeihin rauhan edis­tä­mi­sek­si.Aja­tuk­sem­me ovatkin tänä vaikeana hetkenä Ukrainan kansan puolella, joka nyt pakenee sodan kauhuja lähinnä naa­pu­ri­mai­den alueelle. Viattomat ovat aina sodan suurimmat uhrit, ja eri­tyi­ses­ti lasten kohtalo hirvittää.


Myös meidän tulee täällä pyrkiä rauhan tahtoon ja sopuun. Toivomme, ettei Venäjän kansaa syyl­lis­tet­täi­si tässä ti­lan­tees­sa ja ettemme lietsoisi eripuraa Suomessa asuvien seu­ra­kun­ta­lais­ten kesken. Jokainen seu­ra­kun­ta­lai­nen on meille yhtä lailla rakas ja kal­li­sar­voi­nen etnisestä taustasta riip­pu­mat­ta.


Kehotamme kaikkia muis­ta­maan kärsiviä ru­kouk­sis­sa, ja papistoa toi­mit­ta­maan ru­kous­pal­ve­luk­sia rauhan puolesta. Kan­ta­kaam­me rukouksia yhdessä!Sodan mah­dol­li­nen laa­jen­tu­mi­nen­kin huolettaa monia. Maamme johdon mukaan tällä hetkellä ei ole nä­kö­pii­ris­sä so­ti­laal­li­sen uhan koh­dis­tu­mis­ta maahamme. Tietenkin kannamme kirkkona rukouksia Kol­miyh­tei­sel­le Jumalalle, että saisimme jat­kos­sa­kin elää ”rau­hal­lis­ta ja hiljaista elämää, kaikin tavoin hurs­kaas­ti ja ar­vok­kaas­ti” (1. Tim. 2:2).”


Pyr­ki­kääm­me siis ra­ken­ta­maan rauhaa ja vah­vis­ta­maan toisiamme.” (Room. 14:19)


Siunaten,


+ KP Helsingin ja koko Suomen ark­ki­piis­pa Leo
+ KP Kuopion ja Karjalan met­ro­po­liit­ta Arseni
+ KP Oulun met­ro­po­liit­ta Elia
+ KS Haminan piispa Sergei
Suomen or­to­dok­si­sen kirkon piis­pain­kokouk­sen kehotus ru­kouk­seen rauhan saa­vut­ta­mi­sek­si

24.02.2022


Syvästi mur­heel­li­si­na olemme seu­ran­neet Venäjän ja Ukrainan välistä konflik­tia ja nyt Venäjän hyök­käys­tä Ukrainaan. Suremme so­ta­toi­mien aloit­ta­mis­ta, ja yhdessä veljiemme ja si­sa­riem­me kanssa Ukrai­nas­sa ja muualla or­to­dok­si­ses­sa maa­il­mas­sa ru­koi­lem­me rauhaa ja anomme Jumalan apua suuren in­hi­mil­li­sen kär­si­myk­sen ra­joit­ta­mi­sek­si ja hädän lie­ven­ty­mi­sek­si. Vetoamme päät­tä­jiin ja myös Venäjän ja Ukrainan or­to­dok­sei­hin ja heidän hen­gel­li­seen johtoonsa, että kaikki mah­dol­li­nen teh­täi­siin kär­si­myk­sien ra­joit­ta­mi­sek­si, konflik­tin laa­jen­tu­mi­sen es­tä­mi­sek­si sekä rauhan saa­vut­ta­mi­sek­si.


Sota aiheuttaa aina kär­si­mys­tä viat­to­mil­le. Siksi rau­han­pyr­ki­myk­set ovat Jumalan mielen mukaisia. Tu­ho­voi­mien keskellä kannamme rukouksia ihmisiä ra­kas­ta­van Jumalan puoleen, sillä ”yksin Herralta tulee apu” (Ps. 3:9). 


Kehotamme kaikkia esi­ru­kouk­seen sodan kär­si­myk­set koh­taa­vien puolesta ja myös niiden puolesta, jotka pää­tök­sien­sä kautta kantavat vastuuta ta­pah­tu­mien kulusta.Kristus sanoo: ”Ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hiän­ne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat.” (Luuk. 6:27) Kun Herra sanoo näin, emmekö ra­kas­tai­si veljiämme ja si­sa­riam­me Kris­tuk­ses­sa? Tunnemme syvää kipua ja murhetta siitä, että Venäjän ja Ukrainan or­to­dok­si­set uskovat ovat joutuneet tähän so­ta­ti­lan­tee­seen.


Kas­vo­tus­ten kär­si­myk­sen ja sodan to­del­li­suu­den kanssa ank­ku­roim­me lujasti toivomme Jumalan lau­peu­teen. ”Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Jumala on meille pe­las­tuk­sen Jumala.” (Ps. 68:20-21)


+KP Helsingin ja koko Suomen ark­ki­piis­pa Leo
+ KP Kuopion ja Karjalan met­ro­po­liit­ta Arseni
+ KP Oulun met­ro­po­liit­ta Elia
+ KS Haminan piispa Sergei

"KOLT­TA­SAA­ME­LAIS­TEN ELÄ­MÄN­PO­LUL­LAKOLT­TA­SAA­ME­LAI­SET JA PYHITTÄJÄ TRIFONIN ELÄVÄ PERINTÖ" -näyttely Oulun pää­kir­jas­tos­sa 27.2.22 saakka

1643979821123_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202022-02-04%20kello%2015.03.16-me.png

Oulun pääkirjaston aulavitriinit ja Tapahtumatila Laituri 2.2.–27.2.2022 kirjaston aukioloaikoina 


Kolttasaamelaiset ovat saamelaisten pieni vähemmistö. Koltansaamen kieli ja kulttuuri ovat vakavasti uhanalaisia: joidenkin arvioiden mukaan koltansaamea puhuu vain noin kolmesataa henkilöä. Nykyään Suomessa asuu eri arvioiden mukaan 600 –700 kolttasaamelaista.


”Saaʹmi jieʹllempälggsest – saaʹmi da Pââʹzzteei Treeffan jieʹlli äʹrbb eli kolttasaamelaisten elämänpolulla – kolttasaamelaiset ja Pyhittäjä Trifonin elävä perintö” on Kolt­ta­kult­tuu­ri­sää­tiön ja Lapin ortodoksisen kappeliseurakunnan kokoama näyttely, jonka saamelaisyhdistys Oulu Sámit ry tuo Oulun pääkirjastoon.


Näyttely tutustuttaa katsojansa saamelaisten itäiseen kansanryhmään, kolttasaamelaisiin valokuvien ja perinteisten käsitöiden kautta.


Näyttely koostuu neljästä osasta, joihin kuuluu muun muuassa "Treeffan määddain – Trifonin mailla". Siinä mennyttä aikaa ja kolttasaamelaisten ortodoksisuutta tarkastellaan mustavalkokuvissa. Niissä matkataan ajassa taaksepäin kolttasaamelaisten alkuperäisille asuinsijoille Norjan ja Suomen Lapin koillisosiin ja Kolttakönkään maisemiin sekä Venäjän Kuolan alueen luoteisosiin ja Petsamon luostariin. Valokuvat ovat osa Lapin ortodoksisen kappeliseurakunnan kokoelmaa.


Lue lisää tapahtuman omilta sivuilta tästä


4.2.2022

HERRAN TEMP­PE­LIIN­TUO­MI­NEN 2.2.


Mooseksen laki määrää syn­nyt­tä­neen äidin puh­dis­tau­tu­mi­sa­jak­si 40 päivää, Sen jälkeen vanhemmat uhrasivat Herralle vuoden vanhan karitsan tai kaksi kyyhkystä, toisen polt­touh­rik­si ja toisen syn­tiuh­rik­si, ja pappi toimitti so­vi­tus­me­not, minkä jälkeen nainen oli taas ri­tu­aa­li­ses­ti puhdas. Lisäksi jokainen esikoinen kuului lain mukaan Herralle ja sen kunniaksi hänet oli tuotava temp­pe­liin.


Taivaan ja maan Herra, Israelin lai­nan­ta­ja ei tullut kumoamaan lakia vaan täyt­tä­mään sen (Matt. 5:17). Otettuaan itselleen meidän luontomme, joka oli ollut kuoleman alainen Aadamin tot­te­le­mat­to­muu­des­ta alkaen, Hän ryhtyi eheyt­tä­mään sitä tot­te­le­mal­la kuu­liai­ses­ti kaikkia lain mää­räyk­siä. Kaiken rikkauden ja armon lähteenä Hän teki itsestään nöyrän ja köyhän. Hän oli kuu­liai­nen laille, jonka oli itse antanut mutta jota ihmiset eivät nou­dat­ta­neet. Näin Hän osoitti, että tie Jumalan yhteyteen alkaa kuu­liai­suu­des­ta. Hän ja Hänen viaton Äitinsä eivät olisi tar­vin­neet puh­dis­tau­tu­mis­ta, mutta he toimivat juu­ta­lai­sen lain mukaan. Kah­dek­san­te­na päivänä Jeesus ym­pä­ri­lei­kat­tiin. Sitten he odottivat Bet­le­he­min luolassa ajan täyt­ty­mis­tä, ja lopulta Joosef ja Maria toivat Jeesus-lapsen Je­rusa­le­min temp­pe­liin.


Kris­tus­lap­si tuli kunniansa temp­pe­liin ruumiissa, jonka Hän oli ottanut itselleen tul­lak­seen ju­ma­luu­ten­sa täy­del­li­sek­si Temp­pe­lik­si. Saa­vut­ta­ma­ton ja kä­sit­tä­mä­tön Jumala antoi tuoda itsensä temp­pe­liin, ja kyyhkyset uhrattiin ikään kuin Hänen sijastaan sym­bo­lei­na siitä puh­tau­des­ta, rauhasta ja viat­to­muu­des­ta, jonka Hän oli tullut tuomaan ihmiselle.


Tuolloin paikalle tuli hurskas ja lakia tarkasti nou­dat­ta­va mies Simeon (3.2.). Hän oli vuo­si­kausia odottanut täyt­ty­mys­tä Pyhän Hengen in­noit­ta­mal­le pro­fe­tial­le, jonka mukaan hän ei kuolisi ennen kuin olisi saanut nähdä Messiaan ja koskettaa Häntä. Simeon, jossa koko Israelin odotus kiteytyy, ojensi kätensä kuin kerubi-is­tui­mek­si vas­taa­not­taak­seen Va­pah­ta­jan. Hän siunasi Jumalaa ja sanoi: ”Herra, nyt sinä annat pal­ve­li­ja­si rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet Sinun pe­las­tuk­se­si, jonka olet kaikille kansoille val­mis­ta­nut; valon, joka koittaa pa­ka­na­kan­soil­le, kirk­kau­den, joka loistaa kan­sal­le­si Is­rae­lil­le.” (Luuk. 2:29–31.)


Simeonin pro­fee­tal­li­sis­sa sanoissa puhuu en­sim­mäi­nen liitto ja vanha laki: ne pyytävät lupaa vetäytyä syrjään, kun armon valo koittaa Messiaan il­mes­ty­mi­sen myötä. Tuo vanhus sai katsoa ja koskettaa Va­pah­ta­jaa, jota profeetat ja kaikki hurskaat olivat vuo­si­sa­das­ta toiseen odot­ta­neet; hänen suullaan he pyysivät va­pau­tu­mis­ta kuo­le­vai­suu­den siteistä ja ikuisen nuoruuden val­ta­kun­nan koit­ta­mis­ta. Simeonin sanat ju­lis­ti­vat ver­taus­ku­vien ajan olevan ohi ja täyt­ty­myk­sen olevan käsillä.


Simeonin sanomassa oli kuitenkin myös synkeä puolensa. Hän näet jatkoi: ”Tämä lapsi on pantu koe­tuk­sek­si: monet is­rae­li­lai­set kom­pas­tu­vat ja nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tun­nus­te­ta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä.” Sanat viit­ta­si­vat Messiaan kär­si­myk­seen ja siihen, kuinka ylös­nouse­mus tulee jakamaan ihmisiä ja saa toiset kään­ty­mään Häntä vastaan, kun Häneen uskovat nousevat yhdessä Hänen kanssaan. Miekalla Simeon viittasi tuskaan, jonka pyhä Ju­ma­lan­syn­nyt­tä­jä tunsi näh­des­sään Poikansa ris­tiin­nau­lit­tu­na.


Nais­pro­feet­ta Hanna Asserin heimosta oli jäänyt nuorena leskeksi ja palvellut sen jälkeen Jumalaa paastoten ja rukoillen temp­pe­lis­sä yötä päivää. Hänkin tuli paikalle, ylisti Jumalaa ja alkoi puhua Hänestä kaikille, jotka odottivat Israelin lu­nas­tus­ta. Monet tunsivat Hannan ja tiesivät hänen odot­ta­neen hartaasti Messiasta vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen. Hanna kiitti ja ylisti Jumalaa.


Apok­ry­fi­sen tradition mukaan myös Johannes Kastajan isä ylipappi Sakaria tuli temp­pe­lis­sä Mariaa, Joosefia ja Jeesusta vastaan ja ohjasi Ju­ma­la­näi­din siihen temppelin osaan, joka oli varattu neit­seil­le. Monet fa­ri­seuk­set rai­vos­tui­vat näh­des­sään tämän ja menivät kertomaan ta­pah­tu­mis­ta He­ro­dek­sel­le. Tämä ymmärsi lapsen olevan se uusi kuningas, josta tietäjät olivat hänelle puhuneet muutamaa viikkoa aiemmin. Enkelin joh­dat­ta­ma­na pyhä perhe pakeni He­ro­dek­sen aloit­ta­maa vainoa Egyptiin. Sieltä he – erään tradition mukaan noin kahden ja puolen vuoden kuluttua – palasivat Pyhälle maalle ja siir­tyi­vät Galilean Na­sa­re­tiin. Ju­ma­lal­li­nen lapsi varttui Na­sa­re­tis­sa kaikessa hil­jai­suu­des­sa aina siihen saakka, kunnes Hänelle koitti aika aloittaa julkinen toiminta maailman elämäksi.


Herran temp­pe­liin­tuo­mi­sen juhlaa on vietetty Je­rusa­le­mis­sa 300-luvulta alkaen. Kons­tan­ti­no­po­liin se levisi keisari Jus­ti­nia­nok­sen myö­tä­vai­ku­tuk­ses­ta vuonna 542 ja on sen jälkeen ollut yksi yleis­maa­il­mal­li­sis­ta Herran juhlista. Lännessä sitä kutsutaan myös ”Ju­ma­la­näi­din puh­dis­tau­tu­mi­sen päiväksi” ja kynt­ti­län­päi­väk­si.


Teksti: Sy­nak­sa­rion

1643542252511_Temppeliintuominen%20oulu-me.JPG

Teofania, Kris­tuk­sen kasteen juhla 6.1.2022

Met­ro­po­liit­ta Elian toi­mit­ta­ma juh­la­li­tur­gia ja ope­tus­pu­he:

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.