Kirkkoon liit­ty­mi­nen

Or­to­dok­si­seen kirkkoon liit­ty­mis­tä edeltää aina or­to­dok­si­seen kirkkoon ja sen elämään tutus­tu­mi­nen.

Ihmisen on tärkeä ymmärtää mihin hän on liit­ty­mäs­sä. On myös kyse ihmisen ja hänen va­pau­ten­sa kun­nioit­ta­mi­ses­ta. Kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­va saa rauhassa kypsyä pää­tök­seen­sä omalla ajallaan.
300-luvun eräs kirkkoisä totesi, että tarkoitus on tulla ”va­kuut­tu­neek­si, ei pa­ko­te­tuk­si”.


Ajatus or­to­dok­si­seen kirkkoon liit­ty­mi­ses­tä voi syntyä missä elämän vaiheessa tahansa, ja syitä voi olla monia. Uskon jano. Elä­män­si­säl­lön kaipuu. Ikonit. Kaunis kirk­ko­musiik­ki. Juurien etsiminen. Syitä on yhtä monia kuin on ihmisiä. Päämäärä on kuitenkin yhteinen – koko­nais­val­tai­nen or­to­dok­si­nen kris­til­li­nen usko ja elämä.


Tärkeintä val­mis­tau­tu­mi­ses­sa on osal­lis­tu­mi­nen ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin. Kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin. Eh­tool­li­seen voivat kuitenkin osal­lis­tua vain or­to­dok­si­sen kirkon jäsenet. Oulun or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää vuo­sit­tain syksystä kevääseen kestävän kurssin or­to­dok­si­ses­ta uskosta ja elämästä liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le (kts. alempana li­sä­tie­to­ja). Kir­jas­tos­ta voi lainata kir­jal­li­suut­ta. Myös seu­ra­kun­nas­ta voi joko lainata tai ostaa kirjoja or­to­dok­si­suu­des­ta.


Pappiin kannattaa myös ottaa yhteyttä. Häneltä saa opastusta ja tukea.


Kir­jal­li­suus­luet­te­lo alla on vain ehdotus kirjoista, joista löytyy pe­rus­tie­toa or­to­dok­si­suu­des­ta. Kir­jal­li­suus on tukena tutus­tu­mi­ses­sa or­to­dok­si­sen kirkon uskoon ja elämään.


Kir­jal­li­suut­ta:

Or­to­dok­si­suu­den mitä, miksi, miten – kirk­ko­tie­don käsikirja

Ark­ki­piis­pa Paavali; Miten uskomme

Kallistos Ware; Or­to­dok­si­nen tie

Kallistos Ware; Sisäinen val­ta­kun­ta

Merja Merras; Or­to­dok­si­nen elä­män­ta­pa

Tapani Kärk­käi­nen; Kirkon historia – or­to­dok­sin käsikirja

Aleksandr Men; Ihmisen Poika

Nunna Kris­to­du­li; Kuinka minusta tuli ortodoksi

Munkki Serafim; Tie ylös­nouse­muk­seen

************************************************


Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si 2022 – 2023


Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si kaikille or­to­dok­si­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le tai kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le alkaa torstaina 22.9. ja kokoontuu eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen joka toinen torstai kello 17.00 Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ka­te­draa­lis­sa Oulussa. Mukaan voi liittyä myös kurssin alkamisen jälkeen, tai ha­lu­tes­saan voi osal­lis­tua vain tiet­tyi­hin iltoihin. Koko­nai­suu­des­saan ka­te­ku­mee­ni­kurs­si tarjoaa mo­ni­puo­li­sen pe­rus­tie­to­pa­ke­tin or­to­dok­si­ses­ta uskosta, elämästä ja kult­tuu­ris­ta.


Ka­te­ku­mee­ni­kurs­sin ohjelma Oulussa:


Syksy 2022


to 22.9. Aloitus: ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja kirk­ko­ti­la, ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta­vat

to 6.10. Or­to­dok­si­sen uskon pää­piir­tei­tä ja ihmiskuva

to 20.10. Yleis­esi­tys or­to­dok­si­ses­ta kirkosta Suomessa ja maa­il­mal­la

to 3.11. Ikonit or­to­dok­si­ses­sa kirkossa

to 17.11. Raamattu ja traditio

to 1.12. Or­to­dok­si­nen kirk­ko­musiik­kiKevät 2023


to 12.1. Or­to­dok­si­nen kirk­ko­vuo­si

su 15.1. klo 10 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set: Ope­tus­li­tur­gia

to 26.1. Sa­kra­men­tit eli kirkon pyhät toi­mi­tuk­set

to 9.2. Rukous or­to­dok­si­ses­sa pe­rin­tees­sä

to 23.2. Paas­ton­ajan ju­ma­lan­pal­ve­luk­set: suuri ka­tu­mus­ka­no­ni. (Ka­te­ku­mee­nik­si siu­naa­mi­nen klo 16.40)

to 9.3. Paasto – miksi ja miten?

to 23.3. Ka­tu­muk­sen sa­kra­ment­ti

la 1.4. klo 10 Mir­ha­voi­te­lu kirkkoon liit­ty­vil­le La­sa­ruk­sen lauantain li­tur­gias­sa


Ka­te­ku­mee­ni­kurs­sin opetuksia voi kuunnella myös seu­ra­kun­nan YouTube -kanavalla.


Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si koostuu hieman yli kym­me­nes­tä kokoon­tu­mi­ses­ta sekä ju­ma­lan­pal­ve­luse­lä­mään osal­lis­tu­mi­ses­ta. Kurssi on va­paa­eh­toi­nen eikä siihen osal­lis­tu­mi­nen aiheuta mitään si­tou­muk­sia, eli ope­tuk­seen voi osal­lis­tua myös yleisen kiin­nos­tuk­sen vuoksi.

Kurssin aikana tutus­tu­taan kirkon opil­li­seen elämään sekä pe­rin­tee­seen ja tapoihin. Osal­li­tu­jat voivat käydä hen­gel­li­siä kes­kus­te­lu­ja keskenään sekä luot­ta­muk­sel­li­ses­ti seu­ra­kun­nan papiston kanssa. Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si­lai­set jotka haluavat liittyä kirkkoon osal­lis­tu­vat syn­nin­tun­nus­tuk­sen sa­kra­ment­tiin ke­vät­tal­vel­la suuren paaston aikana.


Missä ja milloin?

Ryhmä kokoontuu syksystä kevääseen joka toinen torstai Oulussa Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ka­te­draa­lis­sa (Torikatu 74). Kokoon­tu­mi­set alkavat eh­too­pal­ve­luk­sel­la klo 17.00 ja var­si­nai­nen opetus noin klo 17.30. Mukaan voi tulla syys­kau­den aikana, vaikkei en­sim­mäi­seen kokoon­tu­mi­seen pää­sisi­kään. Opetus ei häiriinny, vaikka aivan kaikkiin kokoon­tu­mi­siin ei pystyisi osal­lis­tu­maan. Illan alus­tuk­sen jälkeen on aikaa ky­sy­myk­sil­le ja kes­kus­te­lul­le.


Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set

Tärkeä osa kirkkoon liit­ty­mi­ses­sä on ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin osal­lis­tu­mi­nen. Or­to­dok­si­sen kirkon ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ovat avoimia kaikille, ai­noas­taan eh­tool­li­sen sa­kra­ment­tiin ei voi vielä ka­te­ku­mee­niai­ka­na osal­lis­tua. Ju­ma­lan­pal­ve­lus on kirkon elämän sydän ja rukous sen hen­gi­tys­tä, siksi on tärkää osal­lis­tua ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin jo ka­te­ku­mee­niai­ka­na ennen kirkkoon liit­ty­mis­tä.


Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut!


Li­sä­tie­to­ja: isä Tuukka Rantanen

tuukka.rantanen@ort.fi / p.044 5115 744

Seurakunnan YouTube -kanavalla voi katsoa ja kuunnella jumalanpalveluksia, opetuspuheita, kirkkomusiikin konsertteja, Kysy papilta -iltoja jne:

Ortodoksista kirkkoa esitteleviä videoita löytyy myös paljon muualta, esim. ONL:n
eli Ortodoksisten Nuorten Liiton sivuilta:

Kirkkorakennus

- Pyhät ikonit

- Risti ja ristinmerkki

- Ortodoksinen ihmiskäsitys


Suomen ortodoksisen kirkon nettisivuilla (www.ort.fi) on vuodesta 2013 lähtien julkaistu haastatteluja sekä äänitteitä monista sellaisista aiheista, jotka askarruttavat kirkosta kiinnostuneita.

Näitä ovat esimerkiksi Neitseen Marian eli Jumalansynnyttäjän merkitys, ikonit ja niiden teologia, katumuksen eli synnintunnustuksen sakramentti sekä paasto.

Kaikki äänitteet löytyvät Podcastit -valikon alta, mutta edellä mainittuja aiheita pääsee kuuntelemaan suoraan myös tästä.


Esimerkkejä podcastien aiheista:

- Jumalansynnyttäjä kirkon historiassa ja teologiassa

- Neitsyt Maria – Taivaallinen Valtiatar

- Ortodoksinen kirkko ja ikonit

- Katumuksen sakramentti

- Ristin teologia idässä ja lännessä

- Ortodoksinen kirkko ja tulevaisuuden haasteet

- Ortodoksinen kirkkomusiikki ja sen historia

Ort.fi:n Podcastit -valikon alta löytyy myös lukuisia muita piispojen ja pappien pitämiä opetuspuheita eri aihepiireistä, joita voi kuunnella tietokoneen tai älypuhelimen kautta.


http://www.ort.fi/podcasts


https://ort.fi/tutustu-ortodoksiseen-kirkkoon/kuunneltavaa-kirkosta-kiinnostuneille

Hyö­dyl­li­siä linkkejä:

www.ortodoksi.net - va­paa­eh­tois­ten yk­si­tyis­ten yl­lä­pi­tä­mät tie­to­si­vut


http://jour­ney­toort­ho­doxy.com/ - kirkkoon liit­ty­nei­den tarinoita eri­lai­sis­ta taus­tois­ta ym. englan­nik­siJourney To Orthodoxy — The 'Welcome Home' Network


https://www.youtube.com/results?search_query=kallistos+ware - piispa Kal­lis­tok­sen erin­omai­sia luentoja englan­nik­si


isä Rauno Pie­ta­ri­sen Or­to­dok­sia -kurssi (16 osaa)https://www.youtube.com/results?search_query=rauno+pie­ta­ri­nen+or­to­dok­sia


http://www.ancient­faith.com/podcasts/il­lu­mi­ned­heart - hyviä englan­nin­kie­li­siä podcas­te­ja The Illumined Heart | Ancient Faith Mi­ni­stries


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.