POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

KERHOT JA TOIMINTAPIIRIT

KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI
Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si on tar­koi­tet­tu kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le ja or­to­dok­si­ses­ta kirkosta kiin­nos­tu­neil­le.
Katso li­sä­tie­dot tästä.

TIE TRA­DI­TIOON
Kaikille avoin or­to­dok­sis­ta uskoa, teologiaa ja tra­di­tio­ta kä­sit­te­le­vä kurssi, jonka kautta voi syventää elämäänsä kirkon  yh­tey­des­sä. Keväällä 2023 kokoon­num­me vielä igumeni Haritonin klas­sik­ko­teok­sen "Jeesuksen rukous" äärelle, jonka lu­ku­kap­pa­lees­ta lyhyt alustus ja va­paa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua. Kirjan lukeminen ei ole edellytys osal­lis­tu­mi­seen - ter­ve­tu­loa rohkeasti mukaan!
Illat päättyvät yhteiseen Jeesuksen rukous -pal­ve­luk­seen.
Kokoon­num­me klo 17 alkavan eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen seu­raa­vas­ti:
To  2 2. Hengen palo
To  2.3  Sydämen val­ta­kun­ta
To 30.3  Suuri katumuskanoni toimitetaan kokonaisuudessaan
To 27.4. Sota himoja vastaan osa 1 (s.336 asti)
To 25.5. "Sota himoja vastaan osa 2" sekä "Valamon isien opetuksia"
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Johannes Mäntymäki, puh. 040 775 5729


ILTA ESI­PAI­ME­NEN KANSSA
Matalan kynnyksen kes­kus­te­luil­lat vaih­tu­vis­ta hen­gel­li­sis­tä teemoista Oulun hiip­pa­kun­nan tiloissa met­ro­po­liit­ta Elian johdolla.
Lue lisää tästä hiip­pa­kun­nan omilta sivuilta


KIR­JAL­LI­SUUS­PII­RI
Jos luet mie­lel­lä­si ja kaipaat kes­kus­te­lua lu­ke­mas­ta­si, tule mukaan kir­jal­li­suus­pii­riin!
Kokoon­num­me klo 17 alkavan eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen kes­kus­te­le­maan seu­raa­vis­ta teoksista:
(HUOM. 13.4. ei ole eh­too­pal­ve­lus­ta, joten aloitamme silloin jo klo 17)
to 13.4.  Joel Haahtela: Jaakobin portaat
to 11.5.  Elina Kahla: Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari
Ter­ve­tu­loa!

Piirin vetäjät
Eila Ko­va­lai­nen ja Leila Ris­ti­luo­ma-Tirilä
eila.ko­va­lai­nen@gmail.com   /   leila.ris­ti­luo­ma-tirila@nic.fi


OULUN SEUDUN RAA­MAT­TU­PII­RI
Raa­mat­tu­pii­ri on tar­koi­tet­tu kaiken ikäisille Pyhästä Raa­ma­tus­ta kiin­nos­tu­neil­le.
Kä­sit­te­lem­me Luukkaan evan­ke­liu­mia.
Kokoon­num­me vuo­ro­tel­len ope­tus­ryh­mä­nä ja raa­mat­tu­pii­ri­nä seu­raa­vi­na perjantai-iltoina verkossa klo 18.00 - 21.00.
Raa­mat­tu­pii­rin vetäjä on lukija Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729
Lue lisää miten pääset osal­lis­tu­maan verk­ko­kurs­sil­le tästä:  http://o-krypta.blogspot.fi/


MAISTAKAA JA KATSOKAA -vir­tu­aa­li­kurs­si netissä
Seminaari-illat ovat tar­koi­tet­tu kaikille or­to­dok­seil­le,
jotka haluavat har­joit­taa ai­vo­jump­paa pyhien asioiden äärellä. Sy­ven­näm­me kä­si­tys­täm­me or­to­dok­si­sen kirkon teo­lo­gi­siin nä­ke­myk­siin. "Or­to­dok­si­nen teologia on kirkon omatunto."
Iltojen päi­vä­mää­rät näkyvät yllä Raa­mat­tu­pii­rin tiedoissa (kohta jossa lukee Ope­tus­se­mi­naa­ri).
Lue li­sä­oh­jeet miten pääset mukaan tästä
vetäjänä Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729


OULUN POS­LII­NI­MAA­LAUS­KER­HO
Pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho on pe­rus­tet­tu vuonna 1999 Oulun or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan silloisen papiston kan­nus­ta­ma­na. Luot­ta­muse­li­met myönsivät kerholle mää­rä­ra­han ja saimme han­ki­tuk­si "oman" polt­to­uu­nin seu­ra­kun­nan tiloihin. Siitä kiitos! Kerho on vuosien saatossa muo­tou­tu­nut eku­mee­ni­sek­si ja mo­ni­kan­sal­li­sek­si yh­tei­sök­si. Lähes puolet jäsenistä kuuluu edellä mai­nit­tui­hin ryhmiin. Olemme luul­ta­vas­ti Suomessa ainoa or­to­dok­si­sen kirkon piirissä toimiva pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho.
Maalaamme esi­mer­kik­si as­tias­to­ja, tauluja, koriste-esineitä ym. Keväisin olemme pitäneet näyttelyn seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen eteis­vit­rii­nis­sä.
Kerho kokoontuu pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin syyskuu - toukokuun välisenä ajan­jak­so­na seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu) klo 17 alkaen. Poik­keuk­sis­ta sovitaan kokoon­tu­mi­sil­lois­sa.
Ohjaajana ja yh­teys­hen­ki­lö­nä toimii Manja Isokoski p. 040 5598567.
Ter­ve­tu­loa!